“Laboratorium zinātnes skolas” privātuma politika

 

Kas mēs esam?

Datu pārzinis ir Biedrība “Bērnu un jauniešu zinātnes skola Laboratorium”, reģ.Nr. 40008267239, juridiskā adrese Augusta Deglava 55-3, Rīga, un Sabiedrība ar ierobežoto atbildību “Science school”, reģ.Nr. 40203267644, juridiskā adrese Augusta Deglava 55-3, Rīga, turpmāk Biedrība.

Mūsu abu organizāciju,  Biedrība “Bērnu un jauniešu zinātnes skola Laboratorium” un Sabiedrība ar ierobežoto atbildību “Science school”, mērķis ir nodrošināt projekta “Laboratorium zinātnes skola” vadīšanu un pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc Mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju. Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot Mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie Mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām vadlīnijām un kārtībai. Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem, apstrādājot Jūsu personas datus.

Mēs esam apņēmušies aizsargāt Jūsu personisko informāciju un ievērot konfidencialitāti visur, ko mēs darām. Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus Mēs varam iegūt par Jums, kā Mēs tos izmantosim, un sniegs informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar Mums varat sazināties.

Dažreiz mums ir jāmaina Mūsu Privātuma politika. Šajā vietnē tiks publicētas visas izmaiņas, kuras, protams, ir pieejamas Jums jebkurā laikā.

 

Kā mēs ievācam Jūsu personas datus?

Mēs ievācam Jūsu personas datus šādos veidos:

 • Jūs piesakāties dalībai Biedrībā;
 • Jūs slēdzat līgumu ar Biedrību;
 • Jūs citā veidā paziņojat Biedrībai Jūsu vai Jūsu bērna/aizbilstamā personas datus, piemēram, nosūtot e-pastu Biedrībai, aizpildot pieteikumu Biedrības mājas lapā vai ierakstot personas datus Biedrības tiešsaistes apmācību platformā.

 

Kādus personas datus mēs apstrādājam un kādiem mērķiem?

Mēs apstrādājam personas datus saskaņā ar Jūsu piekrišanu, ja datu apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, informācijas saņemšana par Biedrības jaunumiem un aktivitātēm), vai saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, ja datu apstrādes tiesiskais pamats ir ārējais normatīvais akts (piemēram, Biedrības biedru reģistra vešana).

Mēs apstrādājam šādus personas datus:

 • Jūsu identifikācijas datus, piemēram, Jūsu vārdu/uzvārdu, personas kodu (ja personas koda nav, dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), dzīvesvietas adresi;
 • Jūsu bērna/aizbilstamā identifikācijas datus, piemēram, vārdu/uzvārdu, personas kodu (ja personas koda nav, dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi);
 • Jūsu kontaktinformāciju, piemēram, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru (piemēram, fiksētā vai mobilā numuru), e-pasta adresi;
 • Jūsu bērna/aizbilstamā kontaktinformāciju, piemēram mobilā tālruņa numuru, e-pasta adresi;
 • informāciju par Jūsu ģimeni, piemēram, Jūsu bērnu/aizbilstamo vecums un skaits, ģimenes finansiālais stāvoklis;
 • informāciju par Jūsu bērna raksturu un veselību.

Mēs apstrādājam Jūsu un Jūsu bērna/aizbilstamā personas datus šādiem mērķiem:

 • Biedrības likumīgās intereses, piemēram, lai veicinātu dabaszinātņu popularizēšanu sabiedrībā, ieinteresētu bērnus un jauniešus eksaktajās zinātnēs, organizētu un vadītu dabaszinātņu nodarbības un nometnes bērniem un jauniešiem, noteiktu Biedrības biedru naudas apmēru, iegūtu atgriezenisko saikni no Jums un uzlabotu mūsu darba kvalitāti, atbildētu uz Jūsu lūgumiem/jautājumiem/sūdzībām, sniegtu/nosūtītu informāciju par Biedrības jaunumiem un aktivitātēm (pakalpojumiem, sasniegumiem, pasākumiem);
 • līguma noslēgšana un izpilde, piemēram, lai noslēgtu līgumu un izpildītu līgumiskas saistības;
 • vitālu interešu aizsardzība, piemēram, lai nodrošinātu Jūsu bērna/aizbilstamā veselības aizsardzību un drošību Biedrības organizētu dabaszinātņu nodarbību, kursu un nometnes laikā;
 • ārējo normatīvo aktu prasību izpilde, piemēram, lai izpildītu ārējo normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības iestāžu likumīgiem pieprasījumiem.

Mēs vēršam Jūsu uzmanību, ka informācija par Jūsu bērna/aizbilstamā veselību un raksturu tiek izmantota vienīgi Jūsu bērna/aizbilstamā veselības aizsardzībai un drošībai, ievērojot normatīvo aktu prasības  un Biedrības likumīgās intereses.

Mēs sniedzam/sūtām informāciju par Biedrības jaunumiem un aktivitātēm (pakalpojumiem, sasniegumiem, pasākumiem), ja Jūs piekritāt saņemt šo informāciju no Mums.

 

Kā mēs izmantojam personas datus?

Personas datu apstrāde ir droša un tiek veikta atbilstoši likuma prasībām:

 • Dati tiek godīgi un likumīgi apstrādāti.
 • Datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem.
 • Dati ir adekvāti (ne pārmērīgi).
 • Dati ir precīzi.
 • Dati netiek glabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams.
 • Dati tiek apstrādāti saskaņā ar jūsu tiesībām.
 • Dati ir drošībā.
 • Dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām vai iestādēm bez drošas adekvātas aizsardzības.

Datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem. Piekrītot Jūsu vai Jūsu bērna/aizbilstamā personas datu izmantošanai konkrētam mērķim, Jums ir tiesības jebkurā brīdī mainīt viedokli un piekrišanu atsaukt, taču tas neietekmēs apstrādi, kas jau būs veikta. Ja mēs izmantojam Jūsu personas datus, pamatojoties uz likumīgām interesēm, Jums ir tiesības iebilst pret šo datu apstrādi, lai gan dažos gadījumos tas var nozīmēt, ka konkrēts pakalpojums/aktivitāte Jums vai Jūsu bērnam/aizbilstamajam vairs nebūs pieejams.

 

Kā un kam mēs nododam personas datus?

Mums rūp Jūsu privātums, tāpēc Jūsu vai Jūsu bērna/aizbilstamā personas dati nekādā gadījumā netiks izpausti vai nodoti trešajām personām mērķiem, kas nav minēti šajā politikā.

Lai pildītu savas saistības pret Jums, Mēs varam nodot Jūsu vai Jūsu bērna/aizbilstamā personas datus sadarbības partneriem, kas sniedz Mums ārpakalpojumus, piemēram, ārpakalpojuma grāmatvedis/revidents, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, mārketinga konsultanti, IT infrastruktūras izstrādātājs/tehniskais uzturētājs  un citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas/darbības nodrošināšanu. Mēs rūpīgi pārbaudām visus (ār-) pakalpojumu sniedzējus, kas Mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu vai Jūsu bērna/aizbilstamā personas datus, un izvērtējam, vai tie pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu vai Jūsu bērna/aizbilstamā personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Mūsu uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un likumu prasībām. Sadarbības partneri nav tiesīgi Jūsu vai Jūsu bērna/aizbilstamā personas datus izmantot kādiem citiem mērķiem.

Lai pildītu normatīvo aktu prasības, Mēs varam nodot Jūsu vai Jūsu bērna/aizbilstamā personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, Valsts policijai), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc  likumīga pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu vai Jūsu bērna/aizbilstamā personas datus arī tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, tiesām), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu Mūsu juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un uzturot Mūsu prasības.

 

Kā un cik ilgi mēs uzglabājam personas datus?

Personas dati tiek apstrādāti Latvijā un netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas.  Fizisko dokumentu apstrāde notiek Rīgā, E.Birznieka - Upīša ielā 18. Mēs veicam saprātīgus pasākumus, lai saglabātu personas datu pareizību, precizitāti, kā arī lai nodrošinātu datu drošību. Šiem mērķiem mēs izmantojam dažādas mūsdienu tehnoloģijas un drošības programmas dažādos līmeņos.

Personas  dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās ārējo normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā, kad datu apstrādes tiesiskais  pamats ir Jūsu piekrišana), kā arī mūsu likumīgās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai anonimizēsim.

 

Kādas Jums ir tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat Mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar Mums un iesniegt aktuālos datus, lai Mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK) noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir Mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā, kā arī Jums ir tiesības atsaukt Jūsu sniegto piekrišanu personas datu apstrādei.

Mēs cienām Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā Mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams, tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie Mums esošiem Jūs/Jūsu bērna personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

 • iesniedzot iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā;
 • iesniedzot iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu;
 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz e-pastu: skola@laboratorium.lv, ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un iespēju Jūs identificēt un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Ja Jūs vēlaties izmantot savas tiesības vai arī jums rodas jautājumi par datu aizsardzību, Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot e-pastu skola@laboratorium.lv.

Ja Jūs neesat apmierināts ar mūsu piedāvātajiem risinājumiem vai Mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).

 

Informācija par sīkdatņu izmantošanu

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

Mūsu interneta vietnē tiek izmantotas nozares standarta analītiskās pakas, kas automātiski ievāc ierobežotu informāciju par mājas lapas apmeklētājiem un saglabā šo informāciju servera reģistru arhīvā. Šī informācija var saturēt IP adresi, pārlūka veidu, pamat IP informāciju, atsauces lapas, izmantoto operatīvo sistēmu un datuma/laika kodus. Šī informācija neidentificē individuālus apmeklētājus, tā tiek izmantota lapas administrēšanai, kā arī lapas pielietojuma un tendenču analīzei.

Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

  

Citas tīmekļa vietnes

“Laboratorium zinātnes skolas” tīmekļa vietne var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm, un mēs veicam nepieciešamās darbības, lai savienotu tikai ar tām vietnēm, kurām ir tikpat augsti standarti un cieņa pret privātumu. Tomēr mēs neuzņemamies atbildību par citu mājas lapu saturu un privātuma politiku.