Drošības noteikumi

 1. Vecāks ir atbildīgs par to, lai iepazīstinātu savu bērnu ar iekšējās kārtības un drošības instrukciju, un atbild par sava bērna uzvedību nodarbībās, ka arī kaitējumiem, kas ir radušies bērna rīcības dēļ, neievērojot šos noteikumus.

 2. Ir aizliegts jebko garšot laboratorijā.

 3. Jāsmaržo jebko nodarbībās pareizi kā ķīmiķim, ieturot attālumu no deguna un ievirzot gaisu ar roku.

 4. Lietot mobilos telefonus drīkst tikai mācību nolūkos un pēc skolotāja pieprasījuma.

 5. Nedrīkst neko iznest no laboratorijas bez skolotāja atļaujas.

 6. Aizliegts ēst un dzert laboratorijā, ka arī aizliegts ienest laboratorijā jebkādus produktus un dzērienus.

 7. Obligāti ir jāmazgā rokas pēc nodarbībām.

 8. Ir jālieto aizsardzības līdzekļi: brilles, cimdi u.c., pēc skolotāja pieprasījuma.

 9. Tikai pēc skolotāja pieprasījuma drīkst lietot uzliesmojošus produktus (sērkociņus, šķiltavas).

 10. Ar rūpību un vērību jārīkojas ar iedoto inventāru un jāizmanto tas tikai atbilstoši paredzētajam mērķim.

 11. Laicīgi nākt uz nodarbībām.

 12. Nekavējoties ziņot skolotājam, ja kaut kas notiek ārpus ierastās kārtības (trauma, saslimšana, ugunsgrēks utt.)

 13. Izpildīt visus skolotāja norādījumus.

 14. Izturēties ar cieņu pret citiem bērniem, viņu domām un mantām.